• Phát triển Khách hàng Tinh gọn (P.3): Phỏng vấn khách hàng rồi làm gì? Xây MVP thế nào?

    Phát triển Khách hàng Tinh gọn (P.3): Phỏng vấn khách hàng rồi làm gì? Xây MVP thế nào?

    Nhận thức được tầm quan trọng của khách hàng trong sự thành công của sản phẩm, triết lý Phát triển khách hàng tinh gọn được xây dựng, kết hợp song song giữa quá trình phát triển sản phẩm và phát triển khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp, đặc biệt là startup với nguồn lực và lượng khách hàng có hạn, tiết kiệm rất nhiều tài nguyên.

Load more